Fundacja Szekla

STATUT

STATUT FUNDACJI „Fundacja SZEKLA”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§  1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja SZEKLA" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Szekla Sp. z o.o., zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym notariusza Cezarego Pietrasiuka w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5 za numerem Repertorium A nr 1136/2016 z dnia 26.02.2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
 
§2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
 
§3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Giżycko
 
§4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 
§5.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami kraju.
 
§6.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 
§7.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Fundacja SZEKLA".
 
§8.
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
 
§9.
Fundacja została powołana w celach:
a) pomocy osobom ze środowisk wykluczonych oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej poprzez ich aktywizację,
b) podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, propagowania zdrowego stylu życia,
c) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
d) wspierania, rozwoju i promocji polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego,
e) wspierania, rozwoju i promocji sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
f) upowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,
g) edukowania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechniania wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
h) upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanym wdrażaniem systemu edukacji żeglarskiej, sportowej i rekreacyjnej,
i) prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków żeglarskich oraz innych obozów sportowych i rekreacyjnych,
j) działalności na rzecz budowy i eksploatacji jachtów oraz innych sprzętów sportowych i rekreacyjnych, dla celów oświatowo-wychowawczych,
k) organizacji obozów turystycznych,
l) prowadzenia działalności oświatowej i kulturalnej,
m) prowadzenia działalności proekologicznej oraz edukacyjnej w tym zakresie,
n) prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, podczas uprawiania sportów, a także w życiu codziennym,
o) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży,
p) propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
q) wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie szkolnego nauczania,
r) zrzeszania osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym zakresie,
s) zwiększenia bezpieczeństwa na wodzie poprzez edukowanie i uświadamianie środowiska żeglarskiego.
 
§10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności w zakresie:
a) organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych, kolonii i półkolonii,
b) organizowania aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych poprzez różne formy współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności,
c) zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu tj. bazy szkoleniowej, sprzętu, urządzeń, materiałów szkoleniowych i funduszy,
d) tworzenia i zagospodarowywania miejsc do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
e) organizowania życia sportowego podopiecznych, zawodników i sympatyków w oparciu o dostępną bazę treningową i możliwości sprzętowe,
f) wspierania dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym,
g) angażowanie osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
h) współdziałania z placówkami oświatowymi w zakresie działalności statutowej,
i) stałej współpracy z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Fundację, w tym prowadzenie pogadanek i pedagogizacji rodziców z zakresu wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka, sposobów na zdrowy i aktywny tryb życia a także profilaktyki uzależnień,
j) organizowania konkursów o tematyce sportowej,
k) wspólnego uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach sportowych,
l) współdziałania z organizacjami sportowymi oraz innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej,
m) organizowania imprez sportowych i kulturalnych mających na celu integrację i rozwój różnych środowisk społecznych,
n) wymiany doświadczeń z innymi organizacjami, klubami, szkółkami prowadzącymi szkolenia. 
o) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym prowadzenie strony internetowej,
p) podejmowania innych działań i przedsięwzięć zgodnych z prawem  dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie,
q) współpracy z organami samorządowymi i państwowymi w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacji, 
r) organizacji i finansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia, ekologię i bezpieczeństwo, 
s) organizowania i finansowanie konferencji z udziałem specjalistów
zajmujących się tematyką powiązaną z działalnością Fundacji oraz przedstawicieli władz i reprezentantów biznesu,
t) organizacji imprez otwartych, których celem będzie zainteresowanie
społeczeństwa działalnością Fundacji,
u) organizacji i finansowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, terapii ruchowej, profilaktyki uzależnień,
v) wydawania biuletynów informacyjnych,
 
 
§11.
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY
 
§12.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 4 000 zł.
2. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla
realizacji celów statutowych.
3. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności nie mogą
przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienie ciągłości tej
działalności w tym nakładów niezbędnych dla realizacji celów.
 
§13.
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
§14.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,
c) środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) wpływów z organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, usług
reklamowych, wynajmu bazy sportowej,
g) innych wpływów, w tym w szczególności z funduszy europejskich.
 
§15.
W granicach obowiązujących przepisów prawa dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
§16.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 
§17.
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 
2. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
 
§18.
Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
ORGANY I SPOSÓB ORGANIZACJI
 
§19.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
 
 
ZARZĄD FUNDACJI
 
§20.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od jednego do trzech członków, w tym z Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego z Prezesa i maksymalnie dwóch Wiceprezesów i jest powoływany na okres dwóch lat.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu okresu na jaki zestal powołany, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przed upływem mandatu może nastąpić w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji, 
d) niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
e) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu,
f) istotnego naruszenia postanowień statutu.
4. Prezesem Fundacji jest każdorazowo Fundator lub osoba przez niego mianowana albo wskazana na następcę.
5. Wiceprezesa   i   pozostałych   członków   Zarządu   powołuje   i   odwołuje   również Fundator.
 
§21.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 
§22.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
§23.
Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie programy jej działania,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala  wielkość  zatrudnienia  i wysokość  środków  na  wynagrodzenia  dla
pracowników Fundacji, 
g) kieruje  bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada  za realizację jej  celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
h) występuje   do Fundatora z   wnioskiem  w   sprawie   zmian   w   statucie oraz likwidacji Fundacji, 
 
§24.
W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 
§25.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 
§26.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
 
§27.
Fundacja prowadzi działalność gospodarzą dla realizacji celów statutowych.
 
§28.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności są: 
1) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
2) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
3) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki, 
4) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych, 
5) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych, 
6) 30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających, 
7) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski, 
8) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,   
9) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
10) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, 
11) 85.59.A – Nauka języków obcych, 
12) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem, 
13) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
14) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
15) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
16) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
17) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 
18) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, 
19) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
20) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,   
21) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 
22) 30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,  
23) 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,  
24) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,  
25) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,  
26) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
27) 52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,  
28) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  
29) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,  
30) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  
31) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,  
32) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,  
 
§29.
Organizacja działalności gospodarczej:
a) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio,
 
§30.
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
a) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów,
b) działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji,
c) Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
d) wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji,
e) składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu wedle obowiązujących zasad, 
f) decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd,
g) wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowanie z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 
 
ZMIANA STATUTU
 
§31.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
 
§32.
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§33.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia swoich celów, dla których została powołania lub wobec wyczerpania się środków finansowych lub majątku.
 
§34.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
 
§35.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 
§36.
Fundacja sporządza sprawozdania ze swej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§37.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
 
 
Sporządzono w Giżycku, dnia 19.05.2016 roku.